Omrežje:
Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Slovenija

  • Sistemski operater prenosnega omrežja potrebuje infrastrukturo, opremo in usposobljeno osebje.
  • Primarna infrastruktura prenosnega omrežja Slovenije obsega več kot 2.860 kilometrov daljnovodov in kablovodov (na različnih napetostnih nivojih).
  • Sekundarna infrastruktura so zaščitne in merilne naprave, povezane s centri vodenja.

Infrastruktura, oprema in usposobljeno osebje

Za izvajanje nalog sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja so potrebni sodobna in redno vzdrževana infrastruktura, najmodernejša oprema in visoko usposobljeno osebje.

V družbi ELES je vse našteto združeno v celoto, vključno z Republiškim centrom vodenja, ki omogoča celovit nadzor nad delovanjem sistema.

Primarna infrastruktura

Primarno infrastrukturo sestavljajo daljnovodi in kablovodi ter razdelilne transformatorske postaje, kamor so vpeti. Daljnovodi in kablovodi povezujejo elektrarne, proizvajalce električne energije in odjemalce na visokonapetostnem nivoju.

ELES skrbi za:

  • 669 kilometrov daljnovodov na 400 kV napetostnem nivoju,
  • 328 kilometrov daljnovodov na 220 kV napetostnem nivoju in
  • 1866 kilometrov daljnovodov na 110 kV napetostnem nivoju.

Iz visokonapetostnih razdelilnih transformatorskih postaj potekajo neposredno ali prek transformatorjev daljnovodne povezave od proizvajalcev električne energije do mesta prevzema električne energije na prenosnem omrežju uporabnikov.

Družba ELES upravlja in vzdržuje 35 postaj s 26 energetskimi in enim prečnim transformatorjem, ki imajo skupno moč 5804,5 MVA. Razporejene so po vsej Sloveniji, največje med njimi pa so v Beričevem, Podlogu, Mariboru, Divači, na Okroglem in v Krškem.

V teh postajah so nameščeni transformatorji, ki prenašajo električno energijo med različnimi napetostnimi nivoji. Vse to je namenjeno fizičnemu prenosu električne energije (primarna oprema). V postajah so vgrajene tudi sekundarne naprave.

RTP Klece

Foto: arhiv družbe ELES

RTP Divača

Foto: arhiv družbe ELES

Sekundarna infrastruktura

Sekundarne naprave so zaščitne in merilne naprave, katerih naloga je, da zaznajo motnjo v sistemu in izklopijo okvarjen element. Prek telekomunikacijskih povezav (optičnih kablov) so povezane s centri vodenja (Republiški center vodenja in trije območni centri vodenja).

Tam so prispele informacije obdelane in izvedeni ukrepi.

Center vodenja

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Omrežje sta sodelovala:
Jurij Klančnik
Jurij Klančnik
direktor Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

Jurij Klančnik je zaposlen v družbi ELES kot direktor Področja za obratovanje sistema. Glavno področje njegovega dela se nanaša na obratovanje elektroenergetskega sistema in trg z električno energijo, predvsem v povezavi z dodeljevanjem čezmejnih prenosnih zmogljivosti in nakupom ustreznih sistemskih storitev.

Aktiven je tudi v mednarodnih telesih, in sicer kot član ENTSO-E General Assembly, CORE HLM, NBI SC, TSCNET itd.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Darko Kramar
Darko Kramar
pomočnik direktorja Področja za obratovanje, ELES, d.o.o.

Mag. Darko Kramar je strokovnjak na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov (EES) in delovanja trga z električno energijo, zaposlen v družbi ELES, d. o. o., sistemskem operaterju prenosnega omrežja.

Odgovoren je za zanesljivost obratovanja EES, sistemske storitve, čezmejne prenosne zmogljivosti in izravnavo EES. V mednarodnih telesih predstavlja družbo ELES kot član ENTSO-E Operational Steering Committee. Je tudi namestnik koordinatorja mednarodnega razvojnega projekta FutureFlow.

V iEnergiji sodeluje pri temi Zanesljivost obratovanja prenosnega omrežja

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik