Regulator in trgi:
Napovedovanje proizvodnje iz OVE

Napovedovanje proizvodnje iz OVE

Natančno napovedovanje proizvodnje električne energije iz razpršenih obnovljivih virov energije (OVE) pomembno prispeva k stabilnemu obratovanju elektroenergetskega sistema. V prihodnje bo to vse bolj pomembno, tudi v kombinaciji s sistemi shranjevanja električne energije.

Vloga operaterja trga z elektriko

Namen dejavnosti operaterja trga z elektriko je vsem udeležencem omogočiti aktivno poslovanje in zagotoviti preglednost delovanja trga. V Sloveniji to vlogo opravlja družba Borzen, ki med drugim:

 • upravlja bilančno shemo trga z elektriko in evidentira pogodbe o članstvu v bilančni shemi (ureja dostop in delovanje subjektov na trgu z elektriko);
 • evidentira zaprte pogodbe z elektriko (trgovanje med člani trga) in obratovalne napovedi (napoved proizvodnje in odjema elektrike) ter na podlagi tega izdeluje okvirni vozni red, ki ga pošlje sistemskemu operaterju (ELES);
 • izvaja bilančni obračun (obračun razlik med napovedanim in dejansko realizacijo);
 • vodi izravnalni trg z elektriko, ki je eno od orodij sistemskega operaterja za izravnavo elektroenergetskega sistema;
 • zbira in objavlja podatke za zagotavljanje preglednosti delovanja trga z elektriko, vključno z omogočanjem poročanja po EU-uredbi REMIT (Regulation on energy market integrity and transparency);
 • izvaja dejavnosti centra za podpore (in sicer upravljanje državne sheme za subvencije elektriki, ki je proizvedena na okolju prijazen način);
 • izvaja aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije ter
 • izvaja obračun in finančno poravnavo vseh navedenih nalog
Dejavnosti Borzen

Vir: www.borzen.si

Center za podpore in izvajanje podporne sheme

Center za podpore je ena od nalog družbe Borzen in zajema tudi operativno izvajanje podporne sheme za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov (OVE) ter visoko učinkovite soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE). 

Proizvodne enote, ki se smejo skladno s pravili vključiti v podporno shemo, lahko izbirajo način podpore proizvodnje. Izberejo lahko način zagotovljenega odkupa po enotni ceni, ko Borzen od njih odkupi vso njihovo proizvedeno energijo in jo proda na trgu (te proizvodne enote so vključene v tako imenovano EKO bilančno skupino). Drugi način je obratovalna podpora, kjer lahko elektrarne prosto prodajajo svojo energijo na trgu, Borzen pa jim za vsako kilovatno uro izplača podporo v dogovorjeni višini.

Podporna shema je instrument državne pomoči, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča izvedbo investicij v okolju prijazne načine proizvodnje elektrike. Ti so potrebni za dosego zastavljenih nacionalnih ciljev glede deleža rabe obnovljivih virov v končni rabi energije.

Borzen zagotavlja tudi delovanje in tehnično upravlja Register potrdil o izvoru v Republiki Sloveniji, ki je temeljno orodje za zagotavljanje sledljivosti porekla oziroma izvora proizvedene elektrike v Sloveniji.

V okviru lastne blagovne znamke TRAJNOSTNA ENERGIJA izvaja tudi dejavnosti informiranja, ozaveščanja in usposabljanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije.

Trajnostna energija

Vir: www.borzen.si

Napovedovanje proizvodnje iz OVE

Poleg upravljanja sheme in odgovornosti za ustrezno izplačevanje podpor proizvodnim enotam, ki so vključene v sistem podpor, Borzen skrbi tudi za prodajo dela elektrike, ki jo pridobi od enot na podlagi zagotovljenega odkupa. Da bi čim učinkoviteje prodal pridobljeno energijo, mora Borzen čim bolje napovedati njeno količino. Zato pripravlja in objavlja napovedi proizvodnje iz obnovljivih virov energije (OVE) v Sloveniji.

Napovedovanje proizvodnje iz OVE je pomemben sestavni del današnjega in prihodnjega stabilnega obratovanja elektroenergetskega sistema. Ta vloga bo v prihodnje vse bolj pomembna, tudi v kombinaciji s sistemi shranjevanja elektrike.

Učinkovitost napovedovanja in prožnost

Učinkovito napovedovanje proizvodnje iz OVE je pomembno zaradi:

 • naraščajočega deleža obnovljivih virov energije v proizvodnji električne energije,
 • posledično povečanih potreb po izravnavi sistema ter
 • povezovanja prožnosti proizvodnje in odjema akterjev z novo vlogo na trgu (t. i. agregatorji).
Koristi
Stanje v Sloveniji
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Regulator in trgi je sodeloval/a:
Borut Rajer
Borut Rajer
direktor energetskega področja, Borzen, d. o. o.

Borut Rajer je direktor energetskega področja v družbi Borzen. Njegovo delo zajema nadzor in razvoj dejavnosti operaterja trga, na področju obnovljivih virov pa predvsem aktivnosti centra za podpore.

Dejaven je tudi na mednarodnem področju, saj je že več let vodja delovne skupine za okoljske trge (WG Environmental Market) pri Europexu, združenju evropskih energetskih borz in operaterjev trga, kjer bo leta 2018 nastopil funkcijo člana upravnega odbora.

V iEnergiji sodeluje pri temi Napovedovanje proizvodnje iz OVE

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik