Regulator in trgi:
Regulator in prožnost

Izzivi

Trg in tržna pravila moramo oblikovati tako, da bo omogočena udeležba prilagajanja odjema.

Potrebne so spremembe trga, zakonodaje in procesov

Med ključnimi izzivi je oblikovanje trga in tržnih pravil tako, da bo na trgih omogočena udeležba prilagajanja odjema. Potrebne bodo tudi spremembe na ravni področnega zakona in podzakonskih aktov.

Prilagoditi bo treba nekatere ključne procese na trgu, kot so bilančni obračun in možnost izbire več različnih dobaviteljev oziroma izvajalcev storitev na ravni posameznega prevzemno-predajnega mesta in za njim. Zagotoviti bo treba učinkovito izmenjavo podatkov na trgu, upravljanje merilnih podatkov in upravljanje dostopov do podatkov. Pri tem bo treba upoštevati tudi področje varstva osebnih podatkov.

Ključne projekte, kot je sistem naprednega merjenja, je treba izpeljati učinkovito in z upoštevanjem vloge prožnosti. 

Ključno je ozaveščanje najmanjših odjemalcev

Pomembna je vzpostavitev razmer, v katerih bodo regulirana podjetja uvajala pametna omrežja ter jih posodabljala z novostmi. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da imajo inovacije in pilotni projekti zelo pomembno vlogo pri razvoju trga prožnosti. Ključno je tudi ozaveščanje uporabnikov sistema, predvsem najmanjših odjemalcev, kot so gospodinjstva in mali poslovni odjem.

nazaj
Koristi
Slovenija
Svet
Izzivi
Projekt
Intervju
Pri pripravi vsebine Regulator in trgi sta sodelovala:
Duška Godina
Duška Godina
Direktorica, Agencija za energijo

Mag. Duška Godina je od januarja 2016 direktorica slovenskega energetskega regulatorja, Agencije za energijo. V energetiki dela od leta 2005, ko je v agenciji najprej opravljala delo svetovalke direktorice in sodelovala pri sprejemanju ključnih odločitev energetskega regulatorja. Še posebej pomembna je bila njena vloga pri oblikovanju aktualne slovenske energetske zakonodaje.

V okviru pristojnosti in poslanstva energetskega regulatorja dejavno sodeluje pri ustvarjanju in izvajanju energetske politike Slovenije, s ciljem zagotavljati odjemalcem kakovostno, zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo ob hkratnem zagotavljanju podnebno-okoljskih dogovorov in ciljev.

V iEnergiji sodeluje pri temi Regulator in prožnost

David Batič
David Batič
, Agencija za energijo

Mag. David Batič je v Agenciji za energijo odgovoren za vodenje sektorja za razvoj in monitoring trga z energijo. V agenciji se je sprva večinoma posvečal razvoju metodologije reguliranja s kakovostjo oskrbe in spremljanju delovanja trga z energijo. V okviru svoje sedanje vloge pa je v agenciji odgovoren za področja monitoringa delovanja trga z energijo, REMIT, spodbujanja razvoja pametnih omrežij, elektromobilnosti, učinkovite izmenjave podatkov na trgih z energijo in za poslovno informatiko.

Kot podpredsednik Sekcije za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) pri Energetski zbornici Slovenije se aktivno zavzema za poenotenje poslovnih procesov elektronske izmenjave podatkov na trgih z energijo na nacionalni in EU ravni. 

V iEnergiji sodeluje pri temi Regulator in prožnost

Vsebino nenehno dopolnjujemo in osvežujemo. Zagotovi si redno obveščanje, prijavi se na e-novičnik.

e-novičnik